نرخ های جدید بلیط هواپیما

نرخ های جدید بلیط هواپیما

نرخ های جدید بلیط هواپیما بر اساس اعلام انجمن شرکت های هواپیمایی از 21 شهریورماه جاری اجرایی خواهد شد. این اعلام نرخ مربوط به پرواز های داخلی میباشد. این اخبار را از اوکی شد بخوانید .

توضیحات

نرخ های جدید بلیط هواپیما توسط انجمن هواپیمایی اعلام شد

نرخ های جدید بلیط هواپیما بر اساس اعلام انجمن شرکت های هواپیمایی از 21 شهریورماه جاری اجرایی خواهد شد. این اعلام نرخ مربوط به پرواز های داخلی میباشد.

جدول نرخ بلیط پروازهای داخلی سال 1398 (تاریخ اجرا 98/6/21)

مبداءمقصدحداقل نرخحداکثر نرخ
تهراناراک1.734.0004.595.000
تهراناردبیل1.734.0004.982.000
تهرانارومیه2.128.0005.938.000
تهراناصفهان1.734.0004.982.000
تهراناهواز1.979.0006.890.000
تهرانایرانشهر2.718.0009.418.000
تهرانایلام1.866.0004.721.000
تهرانآبادان2.221.0007.348.000
تهرانبجنورد2.198.0005.779.000
تهرانبحرگان2.320.0007.370.000
تهرانبم2.462.0008.293.000
تهرانبندرعباس2.581.0009.686.000
تهرانبندرلنگه2.547.30009.284.000
تهرانبوشهر2.322.0007.390.000
تهرانبیرجند2.338.0006.850.000
تهرانپارس آباد2.155.0005.474.000
تهرانتبریز1.906.0005.538.000
تهرانجهرم2.365.0007.160.000
تهرانجیرفت2.474.0008.430.000
تهرانچابهار2.764.0009.878.000
تهرانخارک2.364.0007.924.000
تهرانخرم آباد1.734.0004.595.000
تهرانخوی2.221.0006.067.000
تهراندزفول1.734.0006.100.000
تهرانرامسر1.734.0004.595.000
تهران رشت1.734.0004.595.000
تهرانرفسنجان2.283.0006.880.000
تهرانزابل2.535.0009.159.000
تهرانزاهدان2.545.0009.270.000
تهرانزنجان1.734.0009.270.000
تهرانساری1.734.0004.595.000
تهرانسبزوار2.103.0005.338.000
تهرانسنندج1.734.0004.595.000
تهرانسهند1.779.0004.717.000
تهرانسیرجان2.316.0007.305.000
تهرانسیری2.587.0009.767.000
تهرانشاهرود1.734.000 4.595.000
تهرانشهرکرد1.778.0004.714.000
تهرانشیراز2.266.0006.131.000
تهرانطبس2.194.0005.723.000
تهرانعسلویه2.474.0008.439.000
تهرانقشم2.627.0009.766.000
تهرانکرمان2.330.0006.750.000
تهرانکرمانشاه1.734.0004.595.000
تهرانکیش2.527.0009.058.000
تهرانکلاله1.734.0004.595.000
تهرانگچساران2.285.0006.224.000
تهرانگرگان1.734.0004.595.000
تهران لار2.477.0008.475.000
تهرانلامرد2.436.0007.991.000
تهرانلاوان2.480.0008.511.000
تهرانماکو2.259.0006.563.000
تهرانماهشهر2.205.0006.318.000
تهرانمسجد سلیمان1.734.0004.595.000
تهرانمشهد2.294.0007.013.000
تهراننوشهر1.734.0004.595.000
تهرانهمدان1.734.0004.595.000
تهرانیاسوج2.180.0005.551.000
تهرانیزد1.858.0005.165.000
اراکبندرعباس2.555.0009.380.000
اراکعسلویه2.447.0008.125.000
اردبیلدزفول2.261.0006.590.000
اصفهانارومیه2.353.0007.015.000
اصفهاناهواز1.734.0004.595.000
اصفهانآبادان1.734.0004.595.000
اصفهانبحرگان1.734.0004.595.000
اصفهانبندرعباس2.325.0006.691.000
اصفهانبوشهر1.734.0004.595.000
اصفهانچابهار2.582.0009.695.000
اصفهانخارک1.814.0004.585.000
اصفهاندزفول1.734.0004.595.000
اصفهانرامسر1.954.0004.949.000
اصفهانرشت2.120.0005.383.000
اصفهانزاهدان2.414.0007.726.000
اصفهانساری2.194.0005.728.000
اصفهانسیری2.331.0006.763.000
اصفهانعسلویه2.217.0006.030.000
اصفهانقشم2.380.0007.330.000
اصفهانکرمان2.003.0005.079.000
اصفهانکرمانشاه2.134.0005.418.000
اصفهانکیش2.270.0006.711.000
اصفهانلاوان2.224.0006.103.000
اصفهانماهشهر1.734.0004.595.000
اهوازبندرعباس2.387.0007.421.000
اهوازبوشهر1.734.0004.595.000
اهوازرشت2.291.0006.977.000
اهوازساری2.317.0007.323.000
اهوازعسلویه2.281.0006.848.000
ایرانشهرسیرجان2.188.0005.637.000
ایلاممشهد2.650.0009.917.000
بندرعباسابوموسی1.734.0004.595.000
بندرعباسآبادان2.372.0007.247.000
بندرعباسجاسک1.734.0004.595.000
بندرعباسچابهار1.734.0004.595.000
بندرعباسرشت2.672.0009.926.000
بندرعباسزاهدان1.829.0004.628.000
بندرعباسکیش1.734.0004.595.000
تبریزاهواز2.412.0007.709.000
رشتعسلویه2.612.0009.830.000
رشتقشم2.745.0009.949.000
رشتکیش2.672.0009.564.000
زاهدانایرانشهر1.734.0004.595.000
زاهدانچابهار1.734.0004.595.000
زاهدانکرمان1.734.0004.595.000
زاهدانگرگان2.637.0009.200.000
ساریشیراز2.488.0008.593.000
سیریخارک2.248.0006.431.000
شیرازاصفهان1.734.0004.595.000
شیرازاهواز1.734.0004.595.000
شیرازآبادان1.734.0004.595.000
شیرازبحرگان1.734.0004.595.000
شیرازبندرعباس1.734.0004.595.000
شیرازبندرلنگه1.734.0004.595.000
شیرازبوشهر1.734.0004.595.000
شیرازتبریز2.547.0009.293.000
شیرازچابهار2.348.0007.380.000
شیرازخارک1.734.0004.595.000
شیرازرامسر2.370.0007.225.000
شیرازرشت2.415.0007.745.000
شیراززاهدان2.322.0007.387.000
شیرازسیری1.734.0004.595.000
شیرازعسلویه1.734.0004.595.000
شیرازقشم1.854.0004.689.000
شیرازکرمان1.734.0004.595.000
شیرازکرمانشاه2.420.0007.799.000
شیرازکیش1.734.0005.241.000
شیرازلار1.734.0004.595.000
شیرازلامرد1.734.0004.595.000
شیرازلاوان1.734.0004.595.000
شیرازماهشهر1.734.0004.595.000
شیرازمشهد2.457.0008.232.000
شیرازیزد1.734.0004.595.000
شیرازارومیه2.596.0009.857.000
شیرازرشت2.415.0007.745.000
شیرازساری2.459.0008.261.000
شیرازنوشهر2.352.0007.016.000
عسلویهخارک1.958.0004.961.000
عسلویهرشت2.216.0009.499.000
عسلویهماهشهر1.997.0005.064.000
کرمانایرانشهر1.997.0005.064.000
کرمانقشم1.734.0004.595.000
کرمانکیش2.186.0005.611.000
کرمانشاهبوشهر2.476.0008.461.000
کرمانشاهقشم2.790.0009.455.000
کرمانشاهکیش2.620.0009.584.000
کیشاراک2.543.0009.037.000
کیشارومیه2.863.0009.828.000
کیشساری2.704.0009.902.000
کیشسیرجان2.010.0005.096.000
کیشعسلویه1.734.0004.959.000
کیشقشم1.734.0004.959.000
کیشلار1.734.0004.959.000
کیشلامرد1.734.0004.959.000
کرماناهواز2.552.0009.354.000
کرمانتبریز2.698.0009.834.000
کیشزنجان2.699.0009.847.000
مشهداراک2.450.0007.694.000
مشهداردبیل2.494.0007.712.000
مشهدارومیه2.685.0009.696.000
مشهداصفهان2.359.0006.705.000
مشهداهواز2.585.0009.202.000
مشهدآبادان2.666.0009.505.000
مشهدبجنورد1.734.0004.959.000
مشهدبندرعباس2.530.0008.988.000
مشهدبوشهر2.586.0009.216.000
مشهدبیرجند1.734.0004.959.000
مشهدتبریز2.605.0009.967.000
مشهدچابهار2.609.0009.456.000
مشهدخرم آباد2.567.0009.092.000
مشهددزفول2.604.0009.410.000
مشهدرشت2.390.0007.460.000
مشهدرفسنجان2.365.0007.158.000
مشهدزابل2.246.0006.396.000
مشهدزاهدان2.299.0007.083.000
مشهدزنجان2.468.0008.357.000
مشهدساری2.084.0005.809.000
مشهدسیرجان2.409.0007.679.000
مشهدشاهرود1.734.0004.959.000
مشهدشهرکرد2.437.0007.994.000
مشهدطبس1.734.0004.959.000
مشهدعسلویه2.666.0009.849.000
مشهدقشم2.584.0009.728.000
مشهدکرمان2.295.0007.034.000
مشهدکرمانشاه2.584.0009.726.000
مشهدکیش2.720.0009.940.000
مشهدکاشان2.471.0008.400.000
مشهدگرگان1.922.0004.866.000
مشهدلار2.672.0009.927.000
مشهدلامرد2.627.0009.547.000
مشهدماهشهر2.650.00010.496.000
مشهدنوشهر2.263.0006.623.000
مشهدهمدان2.488.0008.592.000
مشهدیزد2.245.0006.387.000

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با اوکی شد در تماس باشید

موارد مشابه

  • 0 دیدگاه

به این مطلب امتیاز دهید

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی

هنوز امتیازی داده نشده است
Loading...